ÁGNES LAKBERENDEZÉS

Bútorbolt - Tapolca

TAPOLCA
big-sofa-qu-design-flam-sklep-meblowy-galeria-1
FLAM kanapé
Exkluzív kivitel
castello_arrange-2
Castello Vevet 2
Untitled Document

Ágnes Lakberendezés

Adatvédelem

Érvényes: 2016.08.08 - 2018.05.24.

Tisztelt Ügyfelünk!

Webáruházunkban bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez személyes adatait kérjük, melynek megadása önkéntes hozzájáruláson alapul, ugyanakkor elengedhetetlenül szükséges a szabályos működéshez, és egyáltalán az elektronikus úton, távollévők között történő szerződéskötéshez.

Ezeket az adatokat, néhány kivétellel csak mi látjuk és használjuk. Kérem, figyelmesen olvassa át, és tájékozódjon adatkezelésünkről! Kivételek lehetnek a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként közreműködő cégek, szervezetek: futárszolgálat (GLS Kova Trans KFT.), tárhelyünket Gáspár Ferenc egyéni vállalkozó biztosítja. A felsorolt cégek/alvállalkozók a kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni, kizárólag abból a célból használhatják fel őket, amire vállalkozói/megbízási szerződésünket megkötöttük.

Ezen esetekben a vásárláshoz legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, a számlázáshoz, illetve a termék házhoz szállításának érdekében kerülnek rögzítésre, addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Ezt követően a megadott adatok törlésre kerülnek. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el. Ügyfeleink a regisztráció során elfogadják a jelen üzletszabályzat rendelkezéseit és ezzel hozzájárulnak adataik kezeléséhez. A regisztráció során  a megadott e-mail címekre hírlevelet csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldünk. Az Ügyfél saját személyes adatainak módosítási, törlési, hírlevél lemondási igényét e-mailben a agneslakberendezes@gmail.com címre kell eljuttatni. Adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások gyűjteménye: Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., 83. § 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) a 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről), a 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.).

Kijelentjük, hogy a Topuza Trend Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. www.agneslakberendezes.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. A megadott adatokat abból a célból kezeljük, hogy ügyfelünk tudjon vásárolni, cégünk számlázni és szükség esetén kiszállítani, továbbá a megfelelő ügyfél-azonosítás céljából, illetve a szerződéskötés tartalmi/formai követelményeinek teljesülése okán. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Felület látogatóinak a Felületen keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása. A Topuza Trend Kft. általi adatkezelésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ügyfelek önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján kerül sor. A hozzájárulást Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a Felület használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelő megnevezése:

Topuza Trend Kft.
8372 Cserszegtomaj, Polgár út 12

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Ügyfelekre vonatkozik, így az Avtv. 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

A megadott adatokat rendszerünk nem őrzi!

Vásárláshoz, számlázáshoz és kiszállításhoz ügyfelünknek a következő adatokat kell megadnia:

-számlázási név
-számlázási cím, szállítási cím, ha ettől eltér
-e-mail cím
-telefonszám

Az adatokat elsődlegesen a Topuza Trend Kft. illetve a cég belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A fentieken túl a Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor kiszállításkor, és a számla kiállításakor. Ebben a két esetben, a külsős partnerek adatkezelésével kapcsolatban, alábbi weboldalakon tájékozódhat:

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
https://www.szamlazz.hu/szamla/adatvedelem

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. SSL tanúsítványt használunk. A személyes adatok, önkényes, illegális megszerzése, tárolása, továbbítása, avagy közzététele feljelentést von(hat) maga után. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Topuza Trend Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Felületen keresztül, illetve a cégnév tekintetében a Topuza Trend Kft-hez intézett e-mail útján. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Cég az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Topuza Trend Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Topuza Trend Kft, 8372 Cserszegtomaj, Polgár út 12
Email cím: agneslakberendezes@gmail.com

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Topuza Trend Kft. munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Felületen maga helyesbítheti; egyéb esetekben Topuza Trend Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Topuza Trend Kft. a szükséges időtartamig megőrzi. Az Ügyfél az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/). Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Felület használata során bármilyen módon kárt okozott, a Topuza Trend Kft. jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Topuza Trend Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Topuza Trend Kft. kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) email küldésére. Az email címek kezelése elsősorban az Ügyfél azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére. A Topuza Trend Kft. által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Topuza Trend Kft. egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Topuza Trend Kft. bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Topuza Trend Kft. nem használja reklámozási célra. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Topuza Trend Kft. csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Topuza Trend Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

| Dokumentumok | Adatvédelem |

© 2001 Gáspár Ferenc. All Rights Reserved Keszthely Info. Webdesign